O stowarzyszeniu

Oficjalne powstanie Stowarzyszenia datuje się na dzień 27 października 2000 roku. Stowarzyszenie wywodzi się z utworzonego w 1998 roku Komitetu Wyborczego pod nazwą „TRS Niezależność”. W gronie założycieli Stowarzyszenia znaleźli się ludzie rozmaitych profesji, których łączyła chęć wspólnego spędzania czasu i działania na rzecz lokalnej społeczności.

Początkowo Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nazwą „Stowarzyszenie Trzebiński Ruch Społeczny”. W lipcu 2001 roku na wniosek Stowarzyszenia dokonano zmiany nazwy na „Stowarzyszenie Trzebiński Ruch Społeczny NIEZALEŻNOŚĆ”.

Stowarzyszenie ustanowiło wyróżnienie „Adiunge optimis” (dołącz do najlepszych).Takie wyróżnienie może być przyznane każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej związanemu poprzez zamieszkanie lub działalność z Gminą Trzebinia.
Laureaci, to ludzie obdarzeni wybitną osobowością wyrażającą się między innymi: spolegliwością, humanistyczną postawą, godnymi naśladowania dokonaniami na rzecz szeroko rozumianego pożytku społecznego oraz znaczącymi osiągnięciami
świadczącymi o dobrym korzystaniu z posiadanych talentów. Rzeczową i symboliczną formę wyróżnienia stanowi złoty pierścień.

O Stowarzyszeniu 1

Przełomowym okresem w działalności TRS „Niezależność” było przejęcie w użytkowanie od obecnego właściciela Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach, części Pałacu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Młoszowej. W przejętych i wyremontowanych pomieszczeniach mieści się teraz siedziba Stowarzyszenia, odbywają się cykliczne imprezy kulturalne oraz wystawy malarstwa, fotografii, rzeźby.

W 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego

 

Cel Stowarzyszenia

 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, obejmującej w szczególności zadania w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, obejmującą następujące zadania:

 • Działalność charytatywna na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 • Działalność charytatywna na rzecz pomocy osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym.
 • Działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
 • Ratowanie zabytkowej budowli Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.
 • Wspieranie i promowanie miejscowych artystów.
 • Organizowanie imprez propagujących dziedzictwo kulturowe oraz walory przyrodnicze regionu.
 • Przyznawanie wyróżnień „Adiunge Optimis”.

 

Władze

 

Tadeusz Sadulski – Prezes

 

O Stowarzyszeniu 2

Trzebiński Ruch Społeczny „Niezależność”

 • Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.
 • KRS: 0000012790

Kliknij i dowiedz się jak przekazać 1% podatku »

Wesprzyj nas finansowo:

Podoba Ci się nasza działalność? Możesz ją wesprzeć, przekazując nam darowiznę. Darowizna to NIE 1%.  Darowiznę możesz odliczyć od dochodu - kliknij po więcej informacji w formie infografiki.

Dane do przelewu:

Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność", nr konta: 47 1050 1722 1000 0090 3005 1719.

 

Adres:

Deklaracja członkowska:

Kliknij, pobierz, wypełnij i przynieś na spotkanie deklarację członkowską. Zapraszamy do naszego stowarzyszenia.